Twój koszyk 0 PLN

Reklamacje i zwroty

Opublikowano:

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez niego (inna niż przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z przysługującego prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Dimag Sp. z o.o. o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane poczta lub poczta elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie odstąpienia od umowy można przesłać na adres: DIMAG Sp. z o.o., ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na nasz adres mailowy: sklep@outletplytki.pl.                 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia oferowany przez nas).

Informujemy, iż jesteście Państwo zobowiązani do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, których to kosztów nie pokrywamy. W pozostałym zakresie nie poniesiecie Państwo żadnych opłat związanych z odstąpieniem od niniejszej umowy.

Zwrot otrzymanych od Państwa płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Ponadto informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

Proszę odesłać lub przekazać nam zwracane rzeczy na adres: DIMAG Sp. z o.o., ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Informujemy, iż w wyniku odstąpienia od niniejszej umowy, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Ponadto informujemy, iż odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


INFORMACJA O SKŁADANIU REKLAMACJI

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, wadliwego, niekompletnego, niezgodnego w jakimkolwiek aspekcie z ofertą sprzedaży, stwierdzenia braku danej pozycji zamówienia i in. Klient ma prawo złożyć reklamację w dowolnej formie, jednak w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego sugerujemy przesłanie zgłoszenia drogą oraz dołączenie wszelkiej posiadanej dokumentacji (zdjęcia, raporty szkody itd.) W zgłoszeniu należy umieścić informację na temat oczekiwań, tj. wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, zwrot należności oraz dokładny opis przyczyny jej złożenia. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji. Wzór formularza reklamacyjnego można pobrać w formacie PDF i wysłać zgłoszenie e-mailem na adres sklep@outletplytki.pl lub poczta tradycyjną na adres: DIMAG Sp. z o.o., ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok.

Formularz reklamacji PDF

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Działu Zwrotów i Reklamacji skontaktuje się z klientem w celu przekazania szczegółów dalszego postępowania i działań związanych z odesłaniem produktu. W celu jednoznacznej identyfikacji zwróconego towaru sugerujemy dołączenie do reklamowanej przesyłki kserokopii faktury zakupu.

Dział Zwrotów i Reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Warunki rozpatrywania reklamacji określone są szczegółowo w Regulaminie.