Twój koszyk 0 PLN

Polityka prywatności

Opublikowano:

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO

 

DEFINICJE

 

 1. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, nr IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii, lub też jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. Polityka – oznacza niniejszą Politykę Prywatności.
 3. Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Regulamin – oznacza Regulamin sklepu internetowego DIMAG sp. z o.o. dostępny pod adresem outletplytki@pl.
 5. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Sklep – serwis internetowy należący, dostępny pod domeną outletplytki.pl, w którym  Użytkownicy mogą składać zamówienia na towary znajdujące się w jego ofercie zgodnie z Regulaminem.
 7. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Sklepu w celu dokonania Zamówienia na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu, zgodnie postanowieniami Regulaminu.
 8. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administrator danych - administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług Portalu, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach wykorzystania tych danych, jest DIMAG sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (dalej również jako ,,Administrator” lub ,,Spółka”), ul. Elewatorska 29 (15-620 Białystok), dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000408254, numer NIP 5423223572, REGON 200673075, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 556.300,00 złotych.
 2. Kogo dotyczy przedmiotowa Polityka - postanowienia Polityki dotyczą wszystkich osób fizycznych korzystających z oferty Sklepu, których dane są lub mogą być przetwarzane przez Spółkę, do celów określonych w Polityce.

 

II. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

 

 1. Zakres zbieranych danych pozostaje związany z celami, do których Administrator wykorzystuje dane osobowe (więcej informacji o celach przetwarzania danych znajduje się w Sekcji II. Cele, do których dane są wykorzystywane).
 2. Spółka gromadzi dane w zakresie niezbędnym do korzystania z oferty Sklepu oraz dokonywania Zamówień. Dane te obejmują: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dostępowe (login oraz hasło do konta), adres dostawy oraz dane konieczne do wystawienia faktury VAT, np. nr NIP.
 3. Jeżeli osoby korzystające z oferty Sklepu udostępniają jakiekolwiek Dane osobowe innych osób, mogą oni to robić jedynie, gdy takie działanie nie będzie naruszało praw tych osób oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

III. CELE, DO KTÓRYCH DANE SĄ WYKORZYSTYWANE

 

Wskazane w Sekcji II. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH ORAZ ŹRÓDŁA ICH POCHODZENIA dane mogą być wykorzystywane przez Spółkę do opisanych poniżej celów:

 1. Realizacja oferowanych usług. W ramach prawidłowej realizacji oferowanych usług Spółka może dokonywać przetwarzania danych w następujących celach:
  1. rejestracji i prowadzenia kont Użytkowników oraz dokonywania ewentualnych uaktualnień zawartych tam danych,
  2. realizacji Zamówień Użytkowników na towary znajdujące się w ofercie handlowej Sklepu,
  3. umożliwienia Użytkownikom skorzystania z określonych sposobów płatności oraz ochrony ich interesów w związku z dokonywanymi transakcjami (bezpieczeństwo transakcji). Realizacja tego celu może wymagać m.in. przekazania danych Użytkowników w niezbędnym zakresie podmiotom zewnętrznym, w szczególności operatorom płatności;
  4. umożliwienia Użytkownikom kontaktu w zakresie dotyczącym realizacji ich Zamówienia i jakości świadczonych usług;
  5. wystawiania oraz dostarczania Użytkownikom dokumentów związanych ze świadczonymi usługami, m.in. faktur/rachunków;
  6. informowania osób, których dotyczy niniejsza Polityka o zmianach warunków świadczenia usług lub zasad prowadzonej współpracy.
 2. Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Spółka może przetwarzać dane, gdy jest to niezbędne z uwagi na konieczność ustalenia i dochodzenia przez Spółkę roszczeń lub w przypadku konieczności obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Spółce.
 3. Cele marketingowe. Spółka może przetwarzać gromadzone dane na potrzeby promowania oferowanych przez nią towarów lub usług. Marketing, o którym mowa może obejmować różne formy aktywności, takie jak przesyłanie Użytkownikom wiadomości dotyczących aktualnych promocji lub ofert (newsletter), przedstawiania informacji o, wyprzedażach, nowych towarach, itp.
 4. Realizacja obowiązków prawnych. Spółka może przetwarzać dane osobowe do celów realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, np. dotyczących rozpatrywania skarg lub reklamacji powstałych w związku ze świadczonymi usługami. Realizacja obowiązków prawnych oznacza również, że dane w określonym zakresie mogą być niekiedy przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie tych przepisów, np. organom państwowym takim jak Policja lub organy kontroli. Takie udostępnienie, oprócz przepisu prawa, opiera się także na oficjalnym wniosku podmiotu uprawnionego do otrzymania danych.
 5. Cele analityczne i statystyczne. Spółka może wykorzystywać dane do celów analitycznych oraz statystycznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu.

 

Pliki cookies oraz inne podobne technologie

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane w pamięci urządzeniu Użytkownika (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy na karcie pamięci telefonu). Pliki cookie mogą zostać z usunięte z pamięci urządzenia poprzez odpowiednią konfigurację ustawień przeglądarki internetowej.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie jedynie za zgodą Użytkownika. Zgoda jest wyrażana przez kliknięcie pola ‘OK’ w polu informacyjnym na stronie Sklepu lub poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej. Ograniczenia w stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu.
 3. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie plików cookies. Informacje dotyczące zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 4. Sklep wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. pliki cookies „sesyjne” - są związane z sesją i są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu wyjścia ze strony internetowej;
  2. pliki cookies „trwałe” - pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez Użytkownika).
 5. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Sklepu oraz dostosowywanie Sklepu do potrzeb i oczekiwań Użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych.
 6. ,,Funkcjonalne” pliki cookies służą ułatwieniu korzystania Użytkownikom ze Sklep. Umożliwiają one zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności Sklepu. Pliki te mogą gromadzić następujące informacje o Użytkownikach: szczegóły lokalizacji, adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej oraz typ urządzenia, czy też język strony internetowej.
 7. Dane gromadzone przez ,,analityczne'' i ,,marketingowe'' pliki cookies nie są powiązane z innymi informacjami, które Użytkownik podaje podczas korzystania ze Sklepu. Umożliwiają one dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.

 

IV. PODSTAWY PRAWNE WYKORZYSTYWANIA DANYCH

 

Spółka gromadzi i wykorzystuje dane jedynie, gdy posiada do tego odpowiednią podstawę prawną. Podstawy prawne przetwarzania danych mogą się różnić w zależności od celu, dla którego dane są przetwarzane i obejmują:

 1. Niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy, której stroną pozostaje osoba, której te dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), np. założenia i utrzymania konta Użytkownika w Sklepie, realizacja zamówień czy rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy. Przetwarzanie określonych danych jest konieczne do zawarcia oraz prawidłowego wykonania umowy i w tym zakresie jest ono obowiązkowe.
 2. Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Na tej podstawie Spółka może przetwarzać np. dane Użytkowników dla potrzeb rozpatrywania zgłoszonych przez nich reklamacji/skarg odnoszących się do świadczonych usług. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz postanowienia Regulaminu. W tym zakresie podanie wymaganych danych jest obowiązkowe.
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Interesy, o których mowa mogą obejmować w szczególności prowadzenie analiz i statystyk w zakresie korzystania przez Użytkowników z oferty Sklepu, marketing bezpośredni towarów lub usług oferowanych przez Spółkę, a także możliwość dochodzenia roszczeń lub obronę przed ewentualnymi roszczeniami ze strony Użytkowników.
 4. Zgoda osoby na przetwarzanie jej danych w jednym lub kilku określonych celach (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Spółka może gromadzić dane osobowe przekazane dobrowolnie przez Użytkowników, np. w ramach wypełnienia przez nich ankiet dotyczących jakości świadczonych usług czy podania fakultatywnych danych. Użytkownicy, którzy udzielili zgody na gromadzenie lub wykorzystywanie ich danych osobowych, mogą ją wycofać w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje dotyczące wycofania zgody znajdują się w Sekcji VII. KONTROLA NAD DANYMI ORAZ UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOM. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 

 1. Korzystanie z oferty Sklepu może wiązać się z udostępnieniem określonych danych Użytkowników innym podmiotom, np. podmiotom dostarczającym zamówione przez nich towary (np. kurierom), operatorom płatności, dostawcom usług m.in. zapewniającym Spółce obsługę informatyczną, księgową lub prawną. Ponadto Spółka może udostępniać dane również innym usługodawcom, m.in. dostawcom usług marketingowych. Spółka nie udostępnia żadnych danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowej działalności związanej z funkcjonowaniem Sklepu, stanowi jej obowiązek lub istnieje inna podstawa prawna do udostępnienia określonych danych. Udostępnianie danych może dotyczyć w szczególności:
  1. danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, np. danych kontaktowych lub adresowych Użytkownika składającego Zamówienie;
  2. danych, które muszą znaleźć się na dokumentach rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. NIP lub inny numer identyfikujący przedsiębiorcę;
  3. danych niezbędnych podmiotom trzecim do prawidłowej realizacji zadań, np. kurierom;
  4. danych niezbędnych do zlecenia oraz dokonania płatności za zamówiony towar  podmiotom obsługującym płatności;
  5. danych, które muszą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organom publicznym lub organom kontroli.
 2. Dane nie są przekazywane do państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ) lub organizacji międzynarodowych.

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

 1. Przetwarzane dane są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla potrzeb których zostały one zebrane, w szczególności:
  1. w przypadku założenia oraz posiadania konta w Sklepie, Spółka może przechowywać dane z tym związane do czasu, gdy Użytkownik będzie posiadał aktywne konto w Sklepie, chyba że konieczność przechowywania określonych danych będzie wynikała z obowiązujących przepisów prawa;
  2. w przypadku, gdy dane są niezbędne do realizacji umowy, okres ich przechowywania trwa co najmniej do czasu jej rozwiązania;
  3. w przypadku przetwarzania danych opartego na realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, dane będą przechowywane przez okres umożliwiający jego realizację, chyba że wcześniej Użytkownik zgłosi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania jego danych;
  4. w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę Użytkownika, dane będą przechowywane do momentu wycofania wyrażonej przez Użytkownika jego zgody.
 2. Okres przetwarzania danych może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 3. Po upływie okresu przetwarzania, Administrator trwale usunie pozyskane dane.

 

VII. KONTROLA  NAD  DANYMI  ORAZ  UPRAWNIENIA

PRZYSŁUGUJĄCE  UŻYTKOWNIKOM

 

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskania potwierdzenia, czy Spółka przetwarza jej dane osobowe. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce osoba ta jest uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych (kopii danych) oraz następujących informacji: celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, informacji o odbiorcach danych, planowanym okresie przechowywania danych, informacji o przysługujących takiej osobie uprawnieniach związanych z przetwarzaniem jej danych, możliwości wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru zajmującego się ochroną danych.
 2. Prawo do sprostowania danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od DIMAG sp. z o.o.  niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od DIMAG sp. z o.o. niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO, w szczególności, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały one zebrane lub gdy ich przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody, która następnie została cofnięta.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania jej danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, np. gdy osoba wniosła sprzeciw, o którym mowa w ust. 6 poniżej. W razie skutecznego zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania Administrator zaprzestanie wykonywania operacji na danych osobowych, które dotyczą osoby występującej z takim żądaniem.
 5. Prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Spółce, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 20 RODO, w szczególności gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody tej osoby.
 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje uprawnienie do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Sprzeciw może dotyczyć przetwarzania danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym profilowania oraz marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługuje uprawnienie do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Prawo do wycofania zgody. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą ma ona prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Ewentualne wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na czynności przetwarzania, których dokonano do czasu cofnięcia zgody.

 

Wskazane uprawnienia związane z przetwarzaniem danych przez Spółka można realizować:

 1. listownie na adres Administratora: DIMAG Spółka z o.o , ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, lub
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@outletplytki.pl

 

Spółka udziela odpowiedzi na zgłoszenie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony, o czym Spółka poinformuje osobę występującą z żądaniem wraz z podaniem przyczyn takiego działania.

 

VIII. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, na wskazany niżej adres:

 

DIMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku

ul. Elewatorska 29

15-620 Białystok

adres e-mail: sklep@outletplytki.pl

 

IX. AKTUALIZACJE POLITYKI

 

Przedmiotowa Polityka pozostaje na bieżąco weryfikowana i jest w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki obowiązuje począwszy od dnia 01.04.2021